Nowe zadania inwestycyjne czyli XXIX sesja w pigułce

Początek roku, biorąc pod uwagę wprowadzanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu to czas szczególnie intensywny.  W zaplanowanym porządku obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy znalazło się wiele projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok. Na uwagę zasługują szczególnie te, które wprowadzają nowe zadania inwestycyjne: planowane,  niektóre długo oczekiwane przez mieszkańców oraz te, które są efektem zmian w systemie oświaty. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z podjętych uchwał:

1.
a) „Przebudowa ulicy Henryka Brodatego na odcinku ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”

Na rok budżetowy 2017 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł. Łączna kwota zaplanowana na realizację tego zadania w latach 2017-2018 wynosi 2 300 000 zł. W roku 2017 planowana jest przebudowa na odcinku o długości 590 m, która obejmie:
– budowę miejsc postojowych po wschodniej stronie ul. Brodatego,
– budowę nawierzchni jezdni na odcinku ul. Magnacka –  Kanał Konotopa
– budowę i przebudowę chodnika,
– budowę dwóch zatok autobusowych,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę skrzyżowania ul. Brodatego z ul. Warszawską
Rozpoczęcie tego zadania uwarunkowane jest zakończeniem trwającej przebudowy ul. Zaczarowanej Dorożki. W roku 2017 zostanie wybudowane mini rondo bez wyniesionej wysepki, które usprawni obsługę komunikacyjną osiedli i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

2.
a) „Budowa zespołu szkolno przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09”.

Na rok budżetowy 2017 zwiększono środki finansowe – 384 794 zł –  o kwotę 10 000 000 zł. Wnioskowana kwota będzie przeznaczona na budowę szkoły podstawowej, która będzie mieściła 34 oddziały wraz z zapleczem gastronomicznym, własną halą sportową oraz zewnętrznymi terenami sportowymi. Środki na ten cel zostają zabezpieczone z rezerw budżetu m.st. Warszawy. Nowa inwestycja oświatowa jest konieczna z uwagi na niewystarczające zasoby oferty edukacyjnej na terenie rozwijającej się dzielnicy Ursus.

Lokalizację planowanej inwestycji oświatowej można znaleźć w Planie zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich (Ursus), które przeznaczone są na cele oświatowe [link]

b) „Budowa placu zabaw na terenie szkoły przy ul. Drzymały 1”
c) „Budowa placu zabaw na terenie szkoły przy ul. Warszawskiej 63”

Utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne o wysokości 300 000 zł każde, które są wynikiem zmian w systemie oświaty. Niezbędne jest dostosowanie infrastruktury szkolnej dla najmłodszych na terenie funkcjonujących obecnie gimnazjów, które zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Środki na realizację zadania zostaną przekazane z Biura Edukacji.

d) „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola Nr 343 przy ul. Warszawskiej 53”
Nowe zadanie inwestycyjne opiewa na kwotę 6 190 zł, która zostanie przeznaczona na zakup żeliwnej elektrycznej patelni, która służyć będzie do przygotowania posiłków dla dzieci. Poprzednia patelnia służy już 12 lat.

e) „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Szancera na cele przedszkolne”
Od września 2017 r. muszą być zapewnione przez gminę miejsca dla wszystkich dzieci w wieku trzech lat. Dlatego konieczne jest nowe zadanie inwestycyjne. Kwota na to zadanie to 2 000 000 zł. W budynku, w którym siedzibę miał ZGN  planowane jest utworzenie  przedszkola dla 75 dzieci – trzy oddziały. Kwota na to zadanie zostanie przekazana z Biura Edukacji z rezerw celowych.

f) „Wyposażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2”
Nowe zadanie inwestycyjne opiewa na kwotę 70 000 zł i obejmuje m.in. zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet, kotary wydzielającej nowy sektor. Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. „Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3
Nowe zadanie inwestycyjne opiewa na 170 000 zł i obejmuje budowę ogrodzenia, które wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń sportowych organizowanych na terenie stadionu. Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli systemowych o wysokości 2,5 m, będzie zawierało dwie bramy o wymiarach 2,03 x 4,00 m, furtkę o wymiarze 2,03 x 1,2 m oraz furtkę stadionową wejściową i wyjściową wyposażoną w liczniki mechaniczne oraz przejścia dla niepełnosprawnych.
Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”
Zbliżamy się do końca kompleksowej realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Środki zwiększone o kwotę 5 667 469 zł zostaną wykorzystane na ostatni etap przebudowy rowu U-1 tj. na odcinku od. ul. Królewskiej do początku biegu przy ul. Al. Jerozolimskich. Koszt ostatniego etapu znacznie wzrósł po tym jak została zmieniona trasa oraz technologia wykonania.

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.