Statut SO

Statut Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie”, zwane dalej Stowarzyszeniem Obywatelskim.
§ 2. Stowarzyszenie Obywatelskie posiada osobowość prawną.
§ 3. Stowarzyszenie Obywatelskie działa na terenie m.st. Warszawy.
§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia Obywatelskiego jest m. st. Warszawa.
§ 5. Celem Stowarzyszenia Obywatelskiego jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej i samorządowej a w szczególności:
a) szerzenie i popularyzowanie idei demokracji i samorządności oraz organizowanie lokalnej społeczności wobec tych idei.
b) obrona praw i interesów obywateli.
c) pobudzanie aktywności obywatelskiej.
d) przygotowanie i udział w wyborach organów przedstawicielskich
e) prowadzenie pomocy społecznej, charytatywnej.

§ 6. Realizacja tych celów następuje poprzez:
a) wspieranie lokalnych1 inicjatyw obywatelskich.
b) rozwijanie współpracy i kontaktów między wyborcami a ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich, zwłaszcza współorganizowanie spotkań obywateli z posłami, senatorami, radnymi, urzędnikami państwowymi i komunalnymi.
c) organizowanie zebrań, dyskusji.
d) prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, w szczególności w zakresie działania samorządu terytorialnego.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Obywatelskiego może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
1) jest pełnoletnia i posiada obywatelstwo polskie.
2) złożyła deklarację członkowską i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
3) otrzymała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 8. Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia.
2) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia przestępstwa z niskich pobudek.
3) skreślenia z listy członków wobec niepłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu.

§ 9. 1) Uchwały w sprawie nabycia lub utraty członkostwa podejmuje Zarząd.
2) Zainteresowanym przysługuje prawa odwołania się w terminie 1 miesiąca od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 10. Członkom Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) udział w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.
2) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
3) zgłaszanie wniosków i inicjatyw w przedmiocie działania Stowarzyszenia.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3) regularnego płacenia składek członkowskich.

Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO

§ 12. Władzami Stowarzyszenia Obywatelskiego są:
1) Walne Zgromadzenie.
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§ 13. Kadencja władz trwa dwa lata.
1) najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2) zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd raz do roku.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie 10 członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku lub żądania o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.
5) zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia i proponowanym porządku obrad, Zarząd przesyła wszystkim członkom najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 14. W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych członków, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących podstawowych zasad Stowarzyszenia i sposobu ich realizacji.
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na podstawie rocznego sprawozdania z jego działalności oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
5) rozpatrywanie odwołań zainteresowanych od uchwał Zarządu w sprawie nabycia lub utraty członkostwa.
6) zmiana Statutu.
7) rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 16. 1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości członków – w pierwszym terminie.
2) W razie braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie i wtedy podejmie ono prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych.
3) Uchwały w sprawach wymienionych w § 15, p-kt 6 i 7 wymagają większości 2/3 głosów i zapadają przy obecności % uprawnionych do głosowania.

§ 17. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 18. 1) Zarząd skład a się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie: prezesa, Vice Prezesa i Skarbnika.
2) Zarząd ukonstytuuje się w terminie 1 miesiąca od chwili wyboru.

§ 19. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie zwyczajnych, nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
2) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa.
4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia zapisów, spadków i darowizn.
5) podejmowanie uchwał dotyczących kupna lub sprzedaży majątku trwałego Stowarzyszenia.
6) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 20. 1) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i do swojej ważności wymagają co najmniej Vi liczby członków Zarządu.
2) Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 21. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych składają Prezes lub Vice prezes wspólnie ze skarbnikiem, a w razie jego nieobecności z uprawnionym członkiem Zarządu.

§ 22. 1) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2) Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności statutowej i gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia dokonywana 1 raz w roku.
2) Składanie 1 raz w roku sprawozdań i wniosków na Walnych Zgromadzeniach w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.
3) Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzebna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział IV
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

§ 24. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

§ 25. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) wpływy z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) darowizny i zapisy,
5) wpływy z działalności własnej.

§ 26. W razie rozwiązania Stowarzyszenia uchwałę o przeznaczeniu majątku podejmie Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
SYMPATYCY STOWARZYSZENIA

§ 27. Sympatykiem Stowarzyszenia Obywatelskiego może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
1) jest niepełnoletnia i posiada obywatelstwo polskie,
2) złożyła deklarację sympatyka i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 28. Sympatykowi Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) udział w Walnym Zebraniu bez biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków i inicjatyw w przedmiocie działalności Stowarzyszenia,

§ 29. 1) Uchwały w sprawie nabycia lub utraty statusu sympatyka podejmuje Zarząd.
2) Zainteresowanemu nie przysługuje prawo odwołania się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *