Statut SO

Statut Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie”, zwane dalej Stowarzyszeniem Obywatelskim.
§ 2. Stowarzyszenie Obywatelskie posiada osobowość prawną.
§ 3. Stowarzyszenie Obywatelskie działa na terenie m.st. Warszawy.
§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia Obywatelskiego jest m. st. Warszawa.
§ 5. Celem Stowarzyszenia Obywatelskiego jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej i samorządowej a w szczególności:
a) szerzenie i popularyzowanie idei demokracji i samorządności oraz organizowanie lokalnej społeczności wobec tych idei.
b) obrona praw i interesów obywateli.
c) pobudzanie aktywności obywatelskiej.
d) przygotowanie i udział w wyborach organów przedstawicielskich
e) prowadzenie pomocy społecznej, charytatywnej.

§ 6. Realizacja tych celów następuje poprzez:
a) wspieranie lokalnych1 inicjatyw obywatelskich.
b) rozwijanie współpracy i kontaktów między wyborcami a ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich, zwłaszcza współorganizowanie spotkań obywateli z posłami, senatorami, radnymi, urzędnikami państwowymi i komunalnymi.
c) organizowanie zebrań, dyskusji.
d) prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, w szczególności w zakresie działania samorządu terytorialnego.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Obywatelskiego może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
1) jest pełnoletnia i posiada obywatelstwo polskie.
2) złożyła deklarację członkowską i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
3) otrzymała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 8. Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia.
2) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia przestępstwa z niskich pobudek.
3) skreślenia z listy członków wobec niepłacenia składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu.

§ 9. 1) Uchwały w sprawie nabycia lub utraty członkostwa podejmuje Zarząd.
2) Zainteresowanym przysługuje prawa odwołania się w terminie 1 miesiąca od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 10. Członkom Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) udział w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.
2) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
3) zgłaszanie wniosków i inicjatyw w przedmiocie działania Stowarzyszenia.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3) regularnego płacenia składek członkowskich.

Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO

§ 12. Władzami Stowarzyszenia Obywatelskiego są:
1) Walne Zgromadzenie.
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§ 13. Kadencja władz trwa dwa lata.
1) najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2) zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd raz do roku.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie 10 członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku lub żądania o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.
5) zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia i proponowanym porządku obrad, Zarząd przesyła wszystkim członkom najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 14. W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych członków, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących podstawowych zasad Stowarzyszenia i sposobu ich realizacji.
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na podstawie rocznego sprawozdania z jego działalności oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
5) rozpatrywanie odwołań zainteresowanych od uchwał Zarządu w sprawie nabycia lub utraty członkostwa.
6) zmiana Statutu.
7) rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 16. 1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości członków – w pierwszym terminie.
2) W razie braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie i wtedy podejmie ono prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych.
3) Uchwały w sprawach wymienionych w § 15, p-kt 6 i 7 wymagają większości 2/3 głosów i zapadają przy obecności % uprawnionych do głosowania.

§ 17. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 18. 1) Zarząd skład a się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie: prezesa, Vice Prezesa i Skarbnika.
2) Zarząd ukonstytuuje się w terminie 1 miesiąca od chwili wyboru.

§ 19. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie zwyczajnych, nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
2) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa.
4) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia zapisów, spadków i darowizn.
5) podejmowanie uchwał dotyczących kupna lub sprzedaży majątku trwałego Stowarzyszenia.
6) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 20. 1) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i do swojej ważności wymagają co najmniej Vi liczby członków Zarządu.
2) Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 21. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych składają Prezes lub Vice prezes wspólnie ze skarbnikiem, a w razie jego nieobecności z uprawnionym członkiem Zarządu.

§ 22. 1) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2) Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności statutowej i gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia dokonywana 1 raz w roku.
2) Składanie 1 raz w roku sprawozdań i wniosków na Walnych Zgromadzeniach w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.
3) Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzebna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział IV
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

§ 24. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

§ 25. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) wpływy z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) darowizny i zapisy,
5) wpływy z działalności własnej.

§ 26. W razie rozwiązania Stowarzyszenia uchwałę o przeznaczeniu majątku podejmie Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
SYMPATYCY STOWARZYSZENIA

§ 27. Sympatykiem Stowarzyszenia Obywatelskiego może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
1) jest niepełnoletnia i posiada obywatelstwo polskie,
2) złożyła deklarację sympatyka i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu i aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 28. Sympatykowi Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1) udział w Walnym Zebraniu bez biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków i inicjatyw w przedmiocie działalności Stowarzyszenia,

§ 29. 1) Uchwały w sprawie nabycia lub utraty statusu sympatyka podejmuje Zarząd.
2) Zainteresowanemu nie przysługuje prawo odwołania się.

Dodaj komentarz