Realizacja inwestycji w 2015 roku

inwestycjePodczas listopadowej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej omówiony został stan realizacji inwestycji, które znalazły się w budżecie 2015 roku. Przygotowany przez Zarząd wykaz inwestycji – stan na dzień 23 listopada – przedstawia się następująco:

Realizacja kubaturowych zadań inwestycyjnych:

 1. Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 – w terminie umownym 24.06.2015r. oddany został przez projektantów opracowany program funkcjonalno użytkowy.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 74 907,00 zł;
  – Wykonanie – 100%
 2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu Dzielnicy Ursus – w dniu 29.04.2015 r. został oddany opracowany przez projektanta program funkcjonalno użytkowy dotyczący przedmiotowego zadania. Opracowanie dokumentacji nastąpiło miesiąc przed upływem terminu umownego.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 18 368,00 zł;
  – Wykonanie – 100%

 3. Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka – w dniu 05.05.2015 r. została podpisana umowa z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę obejmującą realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Okres obowiązywania umowy 31.05.2017 r. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace projektowe związane z projektem wykonawczym.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 806 090,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

 4. Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy – prace przygotowawcze – Została opracowana dokumentacja dotycząca prac rozbiórkowych przyszkolnej hali warsztatowej i łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę i w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca tych prac.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 38 745,00 zł;
  – Wykonanie – 100%

 5. Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej – etap I i etap II – zakres robót objęty umową podstawową realizowany z wyprzedzeniem względem zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Obecnie zostało wykonanych 45,20 % z całości robót objętych umową. Prace objęte umową na roboty uzupełniające są zakończone zgodnie z postanowieniami umowy.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 6 100 804,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

 6. Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus – w dniu 14.05.2015 r. została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie. Trwają prace remontowe objęte umową zawarta w ramach postępowania uzupełniającego.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 1 830 181,00 zł;
  – Wykonanie – 100%

 7. Modernizacja trybuny sportowej poprzez montaż krzesełek w miejscu zniszczonych ławek betonowych wraz z montażem barierek na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 – prace realizowane z opóźnieniem. Termin umowny realizacji robót upłynął w dniu 30.10.2015 r.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 61 433,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

 8. Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – obecnie trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego obejmującego realizacje szkoły podstawowej.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 150 000,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

 9. Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy – w związku z brakiem uzyskania porozumienia z właścicielami gruntu co do kwoty sprzedaży – środki przeznaczone na ten cel zostały złożone w depozycie sądowym.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 15 000 000,00 zł;
  – Wykonanie – 100%

  Realizacja drogowych zadań inwestycyjnych:

 10. Budowa pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich – w dniu 03.06.2015 r. została zawarta umowa na realizacje przedmiotowego zadania. Zostały zakończone roboty związane z ul. Słupską i zrealizowano ok. 25 % prac obejmujących budowę pętli autobusowej.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 1 299 823,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

 11. Budowa ul. Żywieckiej – obecnie ponownie odwołał się od decyzji dotyczącej wykupu właściciel działki. W związku z powyższym uniemożliwia to nadal zaplanowany na ten rok wykup gruntu pod drogę. Opracowano dokumentację na budowę ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Ryżowej do posesji nr 25.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 69 900,00 zł;
  – Wykonanie – 100%
 12. Budowa ul. Zaczarowanej Dorożki – z dniem 27.07.2015 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRiD. W wyniku złożonego przez mieszkańców odwołania do Wojewody Mazowieckiego sprawa jest w rozpatrzeniu.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 865,00 zł;
  – Wykonanie – 100%

 13. Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej
  w kierunku Alej Jerozolimskich – rozliczenie z developerem – z dniem 30.09.2015 r.
  Zarząd podjął uchwałę o przeniesieniu środków na rok 2016.
  – Plan budżetu na rok 2015 – 1 000,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 0%

 14. Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. – rozliczenie z inwestorem prywatnym
  – Plan budżetu na rok 2015 – 1 240,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

  Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w Dzielnicy Ursus:

 15. Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy
  – Plan budżetu na rok 2015 – 15 044,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%
 16. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Obsługi Mieszkańców
  – Plan budżetu na rok 2015 – 13 500,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%
 17. Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS
  – Plan budżetu na rok 2015 – 210 000,00 zł;
  – Wykonanie – 100%
 18. Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociągu na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej
  – Plan budżetu na rok 2015 – 1 000,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 0%
 19. Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka – obecnie zrealizowano zadanie inwestycyjne w ok. 22%. Z dniem 30.09.2015 r. Zarząd podjął uchwałę o przeniesieniu środków w wysokości 2 890 121,00 zł na rok 2016. Biuro Ochrony Środowiska w dniu 23.11.2015 r. wyraziło zgodę na realizacje uchwały Zarządu.
  – Obecny plan budżetu na rok 2015 – 4 670 000,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 92%

 20. Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3
  – Plan budżetu na rok 2015 – 335 240,00 zł;
  – Planowane wykonanie – 100%

Anna Lewandowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.